เสื่อยืดราชพฤกษ์

299.00 ฿

เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นด้วยเจตนารมณ์ที่จะอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะ “ป่าไม้” และมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกให้คนไทยรักและหวงแหนต้นไม้ คืนชีวิต และความชุ่มชื้นเขียวขจีให้กับแผ่นดินไทย สินค้าตัวอย่างเท่านั้น

รายละเอียด

ป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นด้วยเจตนารมณ์ที่จะอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะ “ป่าไม้” และมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกให้คนไทยรักและหวงแหนต้นไม้ คืนชีวิต และความชุ่มชื้นเขียวขจีให้กับแผ่นดินไทย