โครงการปลูกและบำรุงรักษาป่าชายเลน

                ป่าชายเลน หรือบางแห่งเรียก ป่าโกงกาง หรือป่าพังกา เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย นอกจากจะทำหน้าที่ในการปรับความสมดุลให้เกิดขึ้นบริเวณชายฝั่ง ช่วยป้องกันการกัดเกาะเซาะพังทลายของดินชายฝั่ง ช่วยป้องกันการกัดเซาะพังทลายของดินชายฝั่ง ช่วยป้องกันและลดความรุนแรงของลมพายุชายฝั่งทะเลแล้ว ป่าชายเลนยังเป็นที่รวบรวมของความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ป่าชายเลนจึงเปรียบเสมือน “อู่ข้าวอู่น้ำ” ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณป่าชายเลนและชายฝั่ง

                จากการสำรวจพื้นที่ป่าชายเลนครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๐๔ ประเทศไทยมีป่าชายเลนที่สมบูรณ์ถึง ๒,๒๙๙,๓๗๕ ไร่ แต่ต่อมาพื้นที่ป่าชายเลนลดลงเรื่อย ๆ จากหลายสาเหตุทั้งจากการบุกรุกพื้นที่เพื่อทำนากุ้ง สร้างที่อยู่อาศัย สร้างรีสอร์ต ฯลฯ ทำให้ในปี ๒๕๓๒ มีพื้นที่ป่าชายเลนเหลือเพียง ๑,๑๒๘๔๙๔ ไร่ และล่าสุด จากการตรวจสอบพื้นที่ป่าชายเลนผ่านภาพถ่ายดาวเทียมในปี ๒๕๔๓ พบว่าประเทศไทยมีพื้นที่ป่าชายเลน ๑,๕๗๙๖๙๓ ไร่ ซึ่งเกือบครึ่งหนึ่งมีสภาพเสื่อมโทรม

                เพื่อเป็นการฟื้นฟูป่าชายเลนในประเทศไทยให้กลับคืนมา มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์จึงได้ดำเนินโครงการ “ปลูกและบำรุงรักษาป่าชายเลน” บริเวณอ่าวไทยร่วมกับภาครัฐและเอกชนใน ๓ พื้นที่ ดังนี้

                ๑. ปี ๒๕๔๒ บริเวณสะพานสุขตา สถานที่พักตากอากาศบางปู จ.สมุทรปราการ จำนวน 40 ไร่

                ๒. ปี ๒๕๔๔ – ๒๕๔๗ บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ จำนวน ๒๓๒ ไร่ โดยร่วมกับกิจการร่วมค้า NVPSKG (N คือ บริษัท นอร์ทเวสท์ วอเทอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, V คือ บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด, P คือ บริษัทประยูรวิศการช่าง จำกัด, S คือ บริษัท สี่แสงการโยธา (๑๙๗๙) จำกัด, K คือ บริษัท กรุงธนเอนยิเนียร์ จำกัด และ G คือ บริษัทเกตเวย์ ดิเวลอปเมนต์ จำกัด) ซึ่งได้ผลประมาณ ๘๐ เปอร์เซ็นต์

                ๓. ปี ๒๕๔๗ บริเวณคลองพิทยาลงกรณ์ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยร่วมกับชุมชนในเขตบางขุนเทียน เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖ รอบ 
  Copyright © 2007 The Rajapruek Institute Foundation, All Rights Reserved.