โครงการอื่นๆ

โครงการ UPS and The Arbor Day Foundation Planting Day 2014
พื้นที่โครงการ เกาะหาดแสงจันทร์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ระยะเวลาดำเนินงาน ปี พ.ศ.2557
ต้นไม้ที่ปลูก จำนวน 1,500 ต้น
หน่วยงานร่วมจัด เทศบาลตำบลพิมาย
ผู้สนับสนุนโครงการ The Arbor Day Foundation

โครงการปลูกไม้ป่าเพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้และเป็นแหล่งพืชอาหารของชุมชน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558
พื้นที่โครงการ  วัดแพร่แสงเทียน ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
ระยะเวลาดำเนินงาน ปี พ.ศ.2557-ปัจจุบัน
ต้นไม้ที่ปลูก จำนวน 400 ต้น
หน่วยงานร่วมจัด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่), วัดแพร่แสงเทียน
ผู้สนับสนุนโครงการ มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์

โครงการ Go Global Go Green
พื้นที่โครงการ  มูลนิธิโลกุตรธรรมประทีป (เจ้าแม่กวนอิมพันเนตรพันกร) ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ระยะเวลาดำเนินงาน ปี พ.ศ.2558
ต้นไม้ที่ปลูก จำนวน 200 ต้น
หน่วยงานร่วมจัด สถาบันภาษา Go Global with English
ผู้สนับสนุนโครงการ มูลนิธิโลกุตรธรรมประทีป

โครงการ UPS Thailand Trees Planting Day 2015 ปลูกต้นไม้ปลูกหัวใจไปกับ UPS
พื้นที่โครงการ  วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
ระยะเวลาดำเนินงาน ปี พ.ศ.2558
ต้นไม้ที่ปลูก จำนวน 100 ต้น
หน่วยงานร่วมจัด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี), โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”
ผู้สนับสนุนโครงการ Earth Day Network