ประวัติมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์

มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ถือกำเนิดในปี พ.ศ.2529 จากกลุ่มบุคคลที่มีอุดมการณ์ร่วมกันในอันที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ คืนธรรมชาติ และความชุ่มชื้นแก่แผ่นดินไทย และปลูกฝังให้คนไทยทุกคนมีใจรักในธรรมชาติ จากเหตุดังกล่าว “โครงการราชพฤกษ์” จึงได้ถือกำเนิดขึ้นโดยมีความหมายว่า “พฤกษาของราชา” มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะปลูกต้นไม้ถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในมหามงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ และให้โครงการราชพฤกษ์ได้ดำเนินงานตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ในการที่จะดำรงไว้ซึ่งผืนป่า ความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้ ผ่านกิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากทางภาครัฐและเอกชนในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้

ตลอดระยะเวลาดำเนินงานของมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ ได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ มากมาย จนได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรีให้เป็น “หน่วยงานดีเด่นของชาติ สาขาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2540” รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นับเป็นเกียรติประวัติอันสูงสุด และเป็นขวัญกำลังใจให้มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับแผ่นดินไทยต่อไป

นับตั้งแต่วันที่ก่อตั้ง มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ไม่เคยหยุดพัฒนาและฟื้นฟูป่าในหลาย ๆ พื้นที่ จากความสำเร็จดังกล่าวได้เป็นข้อพิสูจน์ที่แน่ชัดว่า “แต่ละมือของคนไทยสร้าง ความชอุ่มได้ในแผ่นดิน” ซึ่งมีความหมายว่า ด้วยมือของคนไทยทุกคนสามารถสร้างความเขียวชอุ่ม ความอุดมสมบูรณ์ ให้เกิดขึ้นได้ในผืนแผ่นดินไทย โดยจะเป็นสิ่งที่เรายึดเหนี่ยวไว้ตราบนานเท่านาน

วิสัยทัศน์

ม่งุส่การเป็นมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ผ้คูนชื่นชมและไว้วางใจมากที่สุดในประเทศไทยโดดเด่นด้วยกระบวนการที่สนุก เข้าถึงง่าย เปี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจดี ๆ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ

ปณิธาน

เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ คืนชีวิตและความเขียวขจีให้กับแผ่นดินไทย พร้อมปลุกปั้นผู้ดูแลสิ่งแวดล้อมรุ่นใหม่ ที่จะมุ่งมั่นปกป้องระบบนิเวศอย่างมีความรับผิดชอบ

เป้าหมาย

เป้าหมายขององค์กรไม่ใช่เพียงแค่การปลูกต้นไม้ให้ได้จำนวนมาก แต่เป้าหมายสูงสุดของเรา คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างคนไทยกับทรัพยากรธรรมชาติ โดยการทำให้กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สนุก เข้าถึงง่ายและเปี่ยมด้วยแรงบันดาลใจสำหรับทุกคน สุดท้ายแล้วเราหวังที่จะสร้างผู้ดูแลสิ่งแวดล้อมรุ่นใหม่ ที่มุ่งมั่นทำงานอย่างรับผิดชอบในการปกป้องระบบนิเวศเพื่ออนาคตที่ดีของลูกหลานของเราสืบไปภายใต้ชื่อ “มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์”