สารจากประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์

มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ได้ถือกำเนิดมาจากแรงบันดาลใจและความประทับใจในพระราชกรณียกิจ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในเรื่องการรักษาป่าและแก้ไขปัญหาต้นน้ำลำธาร โดยมีเจตนารมณ์ในการเสริมสร้างจิตสำนึกให้คนไทยรักษาและหวงแหนต้นไม้ และร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการดำเนินงานเพื่อสาธารณประโยชน์ด้านทรัพยากรป่าไม้ ต้นไม้ เป็นสำคัญ

10 ปีที่ผ่านมามูลนิธิฯ ได้ทำงานอย่างมุ่งมั่นในการที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าการฟื้นฟูป่า ให้เป็นกิจกรรมที่เข้าถึงง่าย สนุก และเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัย โดยเชิญชวนครอบครัว เยาวชน ชาวบ้านในพื้นที่ และอาสาสมัครให้มีส่วนร่วมในทุกกระบวนการของการฟื้นฟูป่า ตั้งแต่การเพาะกล้า ปลูก บำรุงรักษา ไปจนถึงการติดตามผลการเจริญเติบโต นอกจากนั้นมูลนิธิฯ ยังได้พัฒนาระบบการวิจัยและติดตามผลเพื่อให้การฟื้นฟูป่ามีประสิทธิภาพ ตรวจสอบ และวัดผลได้จริง

แม้ว่ามูลนิธิฯ จะมีอายุมากขึ้นแต่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิฯ กลับมีอายุเฉลี่ยน้อยลง ด้วยเราหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนและการสร้างผู้นำรุ่นใหม่อย่างจริงจังและเข้มข้น ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกับโรงเรียนในระดับภูมิภาคอย่างโครงการกล่องเขียวขจี ไปจนถึงโครงการในระดับนานาชาติอย่าง Youth in Action ที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป

ตลอดเวลาที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ยังคงยึดมั่นในหลักการทำงานเดิม คือ การผนึกความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคม ไม่ว่าจะเป็นชุมชนเล็กๆ อย่างชุมชนวัดหลวงสุนทราราม อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง หรือประชาชนและหน่วยงานราชการทั่วทั้งจังหวัด อย่างในโครงการนำไม้พะยูงเชิงคุณภาพคืนสู่ถิ่นมุกดาหาร เมื่อมองย้อนกลับไป เราจึงกล่าวได้อย่างภูมิใจว่า เราไม่ได้เดินบนถนนสายนี้เพียงลำพัง แต่ได้อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง จึงเกิดเป็นผลงานเชิงประจักษ์ที่ได้นำมารวบรวมไว้

ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช
ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์