ด้านการวิจัยและฟื้นฟูป่า
Research and Forest Restoration

ป่าไม้เปรียบเสมือนรากฐานของระบบนิเวศ เพราะป่าไม้คือผู้ผลิตอากาศบริสุทธิ์ คือแหล่งอาหาร แหล่งน้ำ คือบ้านของสัตว์ป่า แต่ 50 ปีที่ผ่านมา ป่าของไทยถูกทำลายไปเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติ และความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศที่รุนแรงขึ้น และบ่อยขึ้น การฟื้นฟูป่าจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนต้องระดมความร่วมมือช่วยกันวันนี้ เดี๋ยวนี้ เพื่อให้ลูกหลานของเรามีกิน มีใช้ มีอากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจ มีบ้านที่อบอุ่นและปลอดภัยไว้อยู่อาศัยต่อไป

มูลนิธิฯ ดำเนินการฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยประสานร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานราชการในพื้นที่ และได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน มูลนิธิฯ ทำงานฟื้นฟูป่าในพื้นที่หนึ่งต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี มีการวิจัยและติดตามผลร่วมกับชุมชน เพื่อให้การฟื้นป่าสัมฤทธิ์ผลสูงสุดและคงยังสอดคล้องกับระบบนิเวศตามธรรมชาติ สิ่งที่ชุมชนได้รับมากกว่ารายได้ที่มั่นคง คือความรักความผูกพันกับผืนป่าอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขาเอง