ด้านการพัฒนาเยาวชนและสร้างผู้นำรุ่นใหม่
Youth and the Environment

เยาวชนคือเมล็ดพันธุ์ที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังหลักในการดูแลสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนในอนาคต มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์จึงยึดถือหลักการ “สร้างป่า สร้างคน” ในการดำเนินงานเสมอมา โดยจัดกิจกรรมพัฒนาผู้นำเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กันกับการฟื้นฟูป่าไม้ ด้วยกระบวนการที่สนุกสนาน ท้าทาย และได้ลงมือทำจริง มูลนิธิฯ หวังว่าจะทำให้เยาวชนได้ค้นพบคุณค่าของธรรมชาติด้วยตัวเขาเอง เพื่อที่พวกเขาจะรักและหวงแหนธรรมชาตินี้ต่อไป