ด้านการพัฒนาชุมชน วัด และโรงเรียน
Community Development

ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญที่สุดในการฟื้นฟูป่าและสิ่งแวดล้อมคือ การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้าน วัด หรือโรงเรียน เพราะชุมชนเปรียบเสมือนเสาหลักของสังคม คล้ายกับลำต้นของต้นไม้ที่คอยลำเลียงอาหารไปสู่กิ่งก้าน ดอก ใบ และยืนหยัดอย่างมั่นคงท่ามกลางพายุฝน หรือลมแรง กิจกรรมกับชุมชนของมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์เป็นกิจกรรมที่ทางชุมชนริเริ่มและดำเนินการด้วยตนเอง โดยมีมูลนิธิฯ คอยติดตามผลอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ