ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
Eco-Tourism

กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นกิจกรรมที่เข้าถึงได้ง่าย สนุก ใกล้ชิดธรรมชาติ และเปิดโอกาสให้สมาชิกในครอบครัวและเพื่อนฝูงได้ลงมือทำกิจกรรมดี ๆ เพื่อสังคมร่วมกัน ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมเกิดความประทับใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มูลนิธิฯ จะแผ่กิ่งก้านสาขา ขยายจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่สังคมไทย