คณะกรรมการบริหารมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์

 1. ดร.คุณหญิงกัลยา    โสภณพนิช    ประธานกรรมการ
 2. พลเอกพิจิตร      กุลละวณิชย์    รองประธานกรรมการ
 3. ดร.อาณัติ    อาภาภิรม      รองประธานกรรมการ
 4. พลเอกยิ่งยส    โชติพิมาย    กรรมการ
 5. ดร.สันทัด    โรจนสุนทร       กรรมการ
 6. ศาสตราจารย์ ดร.สนิท   อักษรแก้ว    กรรมการ
 7. นางชไมพร   ประเทืองบูลย์      กรรมการ
 8. พล...ทวีเกียรติ  สุวรรณทรรภ   กรรมการ
 9. นายธีรบูลย์   บัวศรี      กรรมการ
 10. นายพงศ์เทพ    อุ่นพิกุล      กรรมการ
 11. ดร.บัณฑูร  เศรษฐศิโรตม์    กรรมการ
 12. นางเฟื่องฟ้า   วัฒนปกรณ์    กรรมการและเหรัญญิก
 13. นางกิติยา   โสภณพนิช    กรรมการและเลขาธิการ